Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği'nde Değişiklikler Yapıldı


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 18.09.2019 tarihli ve 30892 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği'nde, 05.12.2019 Tarihli ve 30969 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ ile yeni düzenlemeler getirdi.

Tebliğ ile getirilen yeni değişiklikler aşağıdaki şekildedir:

1-Tebliğin "Başvuru" başlıklı 10. uncu maddesinin 6. ıncı fıkrası uyarınca, başvuru kapsamında faaliyete geçecek tesiste birden çok ürünün üretilmesi hedeflenebilir.Bu ürünler arasından temel ürün olarak üretilmesi planlanan ürünün çağrı duyurusunda yer alan ürün listesinde bulunması zorunludur.

2-Tebliğin "Bağımsız değerlendirme raporu" başlıklı 12. inci maddesinin 3. üncü fıkrası uyarınca, bağımsız değerlendirme raporunda; Projeye ilişkin incelemeyi yapan bağımsız danışmanlık firmasının genel görüş ve değerlendirmelerini içeren sonuç bölümüne yer verilmesi zorunludur.

3-Aynı maddenin 5. inci fıkrası uyarınca, KOBİ vasfı taşıyan yatırımcı firmalar için bağımsız değerlendirme raporunun maliyeti, ilgili mevzuatta öngörülen usullere göre karşılama oranı nispetince KOSGEB tarafından karşılanır. Büyük ölçekli yatırımcılar tarafından sunulan ve Komite tarafından TÜBİTAK AR-GE süreci desteklerinden yararlandırılması kararlaştırılan projeler için bağımsız değerlendirme raporunun maliyeti AR-GE süreci desteklerinin fiilen sağlanmaya başlamasını müteakiben ilgili mevzuatta belirlenen limitler dâhilinde TÜBİTAK tarafından karşılanır. Büyük ölçekli yatırımcılar tarafından sunulan ve TÜBİTAK AR-GE süreci desteklerinden yararlandırılmayan projeler için bağımsız değerlendirme raporunun maliyeti karşılanmaz.

4-Tebliğin "Başvuruların değerlendirilmesi" başlıklı 13. üncü maddesinin 7. inci fıkrası uyarınca, Komite, başvuruda bulunulan projelerin incelenmesinde; i)Yatırım ve işletme dönemi faaliyetlerini sınırlı oranda dış finansman ve devlet desteği ile yürütebilecek mali yeterliliğe sahip bir firma tarafından,yüksek özkaynak finansman oranı ile gerçekleştirilecek olma, ve j)Proje paydaşının alım taahhüdü ile talep bakımından desteklenmiş ve ulaşılabilir, yeterli ve gelişen pazar potansiyeline sahip ürünlerin üretilmesine yönelik olma, niteliklerini de ayrıca dikkate alacaktır.

5-Tebliğin "Program kapsamında sağlanacak KOSGEB destekleri" başlıklı 17. inci maddesinin 3. üncü fıkrası uyarınca, programa başvuracak KOBİ’lerin tüm ortaklarının tüzel kişi olması halinde tüm ortaklarının program başvurusundan en az 1 (bir) yıl önce kurulmuş olması ve proje paydaşı ile işbirliği yapması şartı aranacaktır.

6-Tebliğin "Tamamlama" başlıklı 21. inci maddesinin 6. ıncı fıkrası uyarınca, ayrıca, yatırımcı tarafından talep edilmesi halinde, desteklerin sonlandırılması kararı verilen projeler için Genel Müdürlükçe yapılacak değerlendirme sonucunda tamamlama vizesi aşamasında yapılmış olan tespitler dikkate alınarak diğer teşvik uygulamaları çerçevesinde teşvik belgesi düzenlenebilir. Teşvik belgesi uygulamasının değiştirilmesi durumunda destekler durdurulur ve varsa fazladan sağlanan destekler geri alınmaz.

7-Tebliğin "Diğer hükümler" başlıklı 22. inci maddesinin 3. üncü fıkrası uyarınca, yetkilendirilmesi yeni yapılan kişilerin program sürecinde kesin başvuru işlemlerine devam edebilmeleri için ön başvuru süresinin bitimini müteakiben en geç 15 gün içerisinde ıslak imzalı belgelerin aslının Bakanlığa (önceden program yönetim ofisine) posta yoluyla ulaştırılması gerekir.

8-Tebliğin Geçici 1. inci maddesi uyarınca Tebliğin yayımı tarihinde açık bulunan çağrı planlarının devam etmekte olan süreçlerine de uygulanacağı düzenlenmiştir.

Tebliğ, 05.12.2019 Tarihli ve 30969 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğin tam metnine buradan erişebilirsiniz.

Tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğe buradan erişebilirsiniz. 

Tebliğin önceki metnine buradan erişebilirsiniz.
© 2020 Cektirlaw